Integritetspolicy

Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till TMPL Solutions AB, org.nr 559079-9341, Villavägen 7, 752 36 Uppsala (nedan ”TMPL”). Detta eftersom din personliga integritet, skyddet av dina personuppgifter samt ditt fortsatta förtroende är viktigt för oss.

Denna integritetspolicy gäller när TMPL tillhandahåller en tjänst till din bostadsrättsförening eller hyresvärd och vänder sig till dig i egenskap av att du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan använda TMPL:s digitala social medie-plattform som du kommer åt genom vår app eller på vår hemsida.

TMPL:s digitala social medie-plattform erbjuder förutom kommunikationsmöjligheter mellan grannar tjänster relaterade till TMPL, TMPL-företag, TMPL:s produkter och övriga tjänster samt till TMPL:s partners produkter och tjänster (fortsättningsvis angett som ”Tjänst” eller ”Tjänsten”)

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara på vilket sätt TMPL använder information om dig som du delar med dig till oss när du använder TMPL:s Tjänst. Vi vill även säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in om dig med din tillåtelse, vad vi gör med den informationen och hur vi skyddar dina rättigheter och din integritet under denna integritetspolicy.

Vid frågor om TMPL:s integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till personuppgifter@tmpl.se.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar sådana uppgifter om dig som du lämnar till oss när du skapar ett användarkonto. Vi samlar även in och behandlar uppgifter som vi får tillgång till genom din användning av Tjänsten. De personuppgifter vi behandlar om dig består av bl.a. namn, kontaktuppgifter, telefonnummer, personnummer, betalningsinformation, IP-nummer, platsinformation, och annan information som du tillhandahåller oss eller som TMPL i övrigt får del av när du använder Tjänsten. När du betalar med ditt bankkort behandlar vi också information om din kredit, ditt betalkort och andra finansiella uppgifter som vi kan behöva för att ta emot och hantera dina betalningar i Tjänsten. All information som vi samlar in om dig har en koppling till tillhandahållandet av Tjänsten och dess funktioner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Tillhandahållandet av Tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig Tjänsten och de erbjudanden som tillhandahålls via Tjänsten. Vi behandlar din platsinformation för att Tjänsten ska fungera ändamålsenligt. Vi behandlar dina personuppgifter också för att administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner, för att administrera vårt kundförhållande med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra lagreglerade krav. När du väljer att acceptera ett erbjudande från en annan aktör än TMPL när du använder Tjänsten kommer vi att överföra personuppgifter om dig till denne. Om du till exempel köper mat genom ett erbjudande i Tjänsten, kommer vi att föra över de personuppgifter som behövs för att administrera erbjudandet till restaurangen.

Vi har rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten för att uppfylla vårt avtal med dig (laglig grund).

Platsinformation

Vi samlar in, använder och delar din platsinformation endast i syfte att hantera information om din utrustnings geografiska plats och erbjuda platsbaserade tjänster vilka använder GPS, WiFi, Bluetooth, din IP-adress, mobilmaster, och andra tekniker för att fastställa på ett ungefär var du och din utrustning befinner sig. Dina personuppgifter om platsinformation kan komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att fastställa din plats samt för att verifiera din plats.

Vi har rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla information om din utrustnings geografiska plats för att uppfylla vårt avtal med dig (laglig grund).

Om du väljer att inaktivera platstjänster i din utrustning kan vi tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Behandling av personuppgifter om barn

Barn inom Europa som är 16 år eller äldre ska kunna gå med i sociala nätverk utan vårdnadshavares samtycke. I Sverige har det föreslagits att barn som är 13 år eller äldre ska kunna gå med i sociala nätverk utan vårdnadshavares samtycke. Till dess att detta lagförslag har trätt i kraft i Sverige tillämpar TMPL åldersgränsen om 16 år.

Barn under 16 år får inte utan vårdnadshavarens samtycke registrera sig som användare till TMPL:s Tjänst. Om TMPL får vetskap om att ett barn under 16 år är registrerad som användare av Tjänsten kommer vi att så snart möjligt radera personuppgifter om barnet och avsluta användarkontot. Föräldrar som vet med sig att deras barn har lämnat personuppgifter till TMPL och vill att dessa personuppgifter ska raderas kan skicka en skriftlig begäran om det till personuppgifter@tmpl.se.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till s.k. tredje parter dvs. andra parter än TMPL. Sådana överföringar gör vi enbart om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- eller tekniska problem.

Vi delar också dina personuppgifter med andra företag i vår koncern, med leverantörer av tredjepartstjänster och övriga företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och denna integritetspolicy.

Länkar till andra hemsidor m.m.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser, produkter och/eller tjänster. TMPL har inget bestämmande inflytande över dessa och tar inte ansvar för deras innehåll eftersom de inte omfattas av denna integritetspolicy.

Dessutom kan din användning av din utrustning i övrigt innebära att från oss oberoende parter samlar in och behandlar information om dig. Om du registrerar dig för Tjänsten via en tredje part som till exempel Facebook eller Google, är du medveten om att vi kan dela viss information med dem och att de kan dela viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt användarkonto i Tjänsten. Information som samlas in och behandlas av sådana tredje parter regleras inte av TMPL utan av deras egna villkor och policys. Vi rekommenderar att du sätter dig in i sådana tredje parters villkor och policys.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

TMPL strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. TMPL överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer TMPL att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

TMPL använder Amazon Web Services för lagring av data på servrar på Irland. Genom TMPL användning av Amazon Web Services tjänster kan dina personuppgifter överföras till USA. De personuppgifter som TMPL samlar in om dig genom din användning av TMPL:s webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. TMPL har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles och Amazon Web Services anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att TMPL ska kunna fullfölja de anledningar till varför vi behandlar dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer att sparas under en längre tid om det krävs eller tillåts i lag. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter. Radering av användares inlägg sker senast efter sex månader om användaren ej dessförinnan gjort ett annat aktivt val.

Vi behåller din platsinformation enbart så länge som du använder Tjänsten. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera din platsinformation. Den platsinformation som vi insamlat och lagrat om dig raderas automatiskt om du väljer att stänga av de platsbaserade funktionerna i Tjänsten.

Informationssäkerhet

Vi på TMPL prioriterar säkerheten för dina personuppgifter. Detta gör vi genom att noggrant följa dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och regler om sekretess. Vi ser också till att inte vem som helst får tillgång till information om dig och begränsar behörigheten att ta del av informationen även inom TMPL. För att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling har vi sammantaget genomfört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, ändring och radering.

Cookies m.m.

Vår webbsida, använder cookies för att fungera korrekt. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker vår webbplats. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt ID-nummer. Cookies används för att vi ska kunna föra besöksstatistik och för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Information om hur du gör detta hittar du i användarmanualen för din webbläsare. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem).

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:

Typ av cookie

Ändamål

Nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsten

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. T.ex. låter dessa cookies oss känna igen vem du är för att ge dig korrekt information.

Prestanda och analys

Vi använder dessa cookies för att analysera hur Tjänsten nås, används, eller fungerar. Vi använder informationen för att underhålla, driva och förbättra Tjänsten.

Funktionella

Dessa cookies låter oss hantera vissa funktioner i Tjänsten i enlighet med dina inställningar och val. Dessa gör att när du återvänder till Tjänsten så kan vi t.ex. ha ditt användarnamn redo samt komma ihåg hur du anpassat inställningarna.

Annonser och erbjudanden

Vi använder dessa cookies för att tillhandahålla dig annonser och erbjudanden, samt för att mäta spridningen av olika erbjudanden.

Tredje parter

Vi kan låta våra samarbetspartners använda cookies i eller utanför Tjänsten för samma ändamål som anges ovan. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

När du laddar ner vår app på din utrustning behöver vi lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att vi ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner vår app samtycker du till att vi lagrar och hämtar viss teknisk information från din utrustning. Om du inte längre önskar att vi lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera vår app.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som TMPL har registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. I registerutdraget har du också rätt att få information om hur länge uppgifterna kommer att sparas eller kriterierna som avgör hur länge uppgifterna sparas.

Återkallande av samtycke

Du har alltid rätt att återkalla att samtycke. För det har du möjlighet att meddela oss om du inte längre godkänner vår insamling, användning och överföring av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och (om tillämpligt) några särskilda sekretessmeddelanden som styr vår användning av dina personuppgifter i ett specifikt fall.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att avsluta ditt användarkonto i Tjänsten. Du avslutar ditt användarkonto genom att välja ”avsluta användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. Notera att ditt användarkonto inte avslutas om du enbart avinstallerar vår app från din utrustning.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår insamling, användning, överföring, behandling och lagring av din platsinformation genom att stänga av de platsbaserade funktionerna i Tjänsten eller i inställningarna för din utrustning.

Rättelse, tillägg eller radering

Du har alltid rätt att begära att vi rättar, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter. TMPL kommer inte alltid att kunna radera alla dina personuppgifter till följd av viss lagstiftning.

Begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter skickade till dig, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en personuppgiftsansvarig som du väljer.

Förfrågningar

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss, denna integritetspolicy eller i övrigt, tveka inte att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnittet benämnt ”Kontakt”).

Klagomål

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet som nu är Datainspektionen (som under 2018 kommer att byta namn till Integritetsskydds­myndigheten).

Ändring av denna integritetspolicy

TMPL kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vid mindre ändringar kommer TMPL att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida och i vår app med information om när ändringarna träder ikraft. Om TMPL genomför stora förändringar i integritetspolicyn kommer TMPL att informera dig via e-post, under förutsättning att TMPL har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med användarvillkoren.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på följande adress:

TMPL Solutions AB
Villavägen 7
752 36 Uppsala
Email: personuppgifter@tmpl.se
www.tmpl.se